Učebnice

Putování mezi Úhlavou a Úslavou aneb povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů je učebnice, která vás seznámí s krajinou jižního Plzeňska. Je určena především pro žáky prvního stupně. Věnuje se přírodě a lidem, kteří zdejší území již dávno osídlili. Nabízí také pohled na dnešní stav krajiny a její funkce, rozkrývá možné ekologické problémy.

obalka.jpg, 261kB

   PUTOVÁNÍ MEZI ÚHLAVOU A ÚSLAVOU

Pracovní úkoly k učebnici „Putování mezi Úhlavou a Úslavou“

Nabízíme vám další materiály, které doplňují úkoly uvedené v učebnici a zároveň je dále rozšiřují. Jednotlivé úkoly jsou řazeny podle kapitol. U úkolů, kde žáci nepracují pouze s textem a nelze řešení zapsat přímo do učebnice, najdete ke stažení soubor, ze kterého si můžete vytisknout příslušný pracovní list a jeho řešení, mapu nebo obrázek.

Přírodní tvář krajiny

Využívání krajiny v minulosti

Povrch místní krajiny

Voda v krajině

Krajina a její rostliny a živočichové

Ochrana přírody

Lidé v krajině

Osídlení krajiny

Obživa místních obyvatel

Historické proměny krajiny

Život mezi řekami

Krajina dneška

Vybavení obcí

Čas proměn

Místní občanská společnost

Obživa v současnosti

Dnešní tvář krajiny


Přírodní tvář krajiny

Využívání krajiny v minulostizpět na seznam

Pracovní úkoly:

Projdi se obcí a jejím okolím. Sbírej listy stromů, které na své procházce potkáš.

   postup při tvorbě herbáře s dalšími zdroji informací

   příklad herbářového listu s popisky

Několik odkazů k věkové a druhové skladbě lesa v České republice

http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1942Podrobné informace k věkové i druhové skladbě lesů

http://www.uhul.cz/zelenazprava/1998/334.phpPřehled přirozené a současné skladby lesů

http://www.mezistromy.cz/cz/les/les-jako-ekosystem/vyvoj-lesu-ve-stredoevropskem-prostoruKrátký článek k vývoji lesů s prokliky na zajímavé informace k jednotlivým druhům stromů

Sepiš, k čemu naši předkové využívali dřevo vytěžených stromů. Poté napiš, k čemu využíváme dřevo dnes. V čem zůstalo využití dřeva stejné a v čem se liší?

Nachází se v blízkosti obce, ve které žiješ, chatová kolonie? Zkus o ní zjistit několik informací.

Povrch místní krajinyzpět na seznam

Pracovní úkoly:

Vyhledej mapu svého okolí (nejlépe turistická mapa v měřítku 1:50 000 nebo využij map na internetu a zapiš:

Odkazy na mapy

http://www1.cenia.cz/www/informacni-systemyPřehled mapových portálů, včetně tématických map

Sleduj počasí v místě svého bydliště. Do tabulky v pracovním listu zaznamenej příslušné údaje.

   Náměty k meteorologickým pozorováním

   METEOROLOGICKÝ KALENDÁŘ

Vydej se na procházku do okolí svého domova na nějakou vyhlídku. Pokus se jednoduše nakreslit, co vidíš. S pomocí mapy pojmenuj místa, která jsou z vyhlídky vidět. Své pozorování zaznamenej do výkresu.

Voda v krajinězpět na seznam

Pracovní úkoly:

Do obrázku „Oběh vody v krajině“ dopiš pojmy.

   Oběh vody v krajině (prazdný)

   Oběh vody v krajině (šipky)

   Oběh vody v krajině (popsaný)

Nachází se v okolí tvého bydliště nějaká studánka nebo pramen? Navštiv toto místo, případně jej vyfoť a zjisti o něm bližší informace.

Do obrázku říčního koryta od pramene k ústí doplň pojmenování jeho jednotlivých částí nebo názvy živočichů a rostlin.

   Říční koryto (prázdné)

   Říční koryto (čísla)

   Říční koryto - pojmy

Krajina a její rostliny a živočichovézpět na seznam

Pracovní úkoly:

Vyber si nějakou louku v blízkosti svého bydliště nebo školy. Od dubna do listopadu ji občas navštiv a postupně vytvoř herbář / barevnou paletu rostlin, které na ní postupně vykvétají. Od každého druhu seber vždy jen jednu rostlinu a k ní zaznamenej: název, datum sběru a místo sběru

   Barevná paleta

Uveď příklad ekosystémů z okolí své obce.

Jdi na procházku do okolí své obce. Bedlivě pozoruj okolní přírodu a zaměř se na živočichy, které potkáš. Vyber si jednoho z nich, kterého si zapamatuješ. Po návratu z procházky si najdi o tomto živočichovi co nejvíc informací a zpracuj je podle své fantazie na papír formátu A4. Pokud potom dáte se svými spolužáky všechny karty dohromady, vznikne váš společný atlas zvířat. Podobně můžete postupovat i u rostlin.

Ochrana přírodyzpět na seznam

Pracovní úkoly:

Pokus se vlastními slovy popsat důvody, proč je třeba chránit přírodu.

Staň se lovcem beze zbraně! Ulov objektivem fotoaparátu co nejvíce druhů zvířat, nejlépe v různých ročních obdobích, a sestav atlas zvířat z obce a jejího okolí, kde žiješ.

Do mapy z některého z předešlých pracovních úkolů zaznamenej chráněná území ze svého nejbližšího okolí. Vyber si jedno z nich a vytvoř o něm plakát. Nezapomeň na následující údaje:

Text doplň obrázky, fotografiemi nebo kresbami.

Vyber si památný strom, který tě zaujme. Každý měsíc pořiď jednu jeho fotografii (nemusí se jednat o celý strom, ale i detaily). Zkus vyrobit z pořízených fotografií kalendář. Ke každému měsíci dopiš nějakou zajímavou informaci o tomto stromu.

   List kalendáře

Lidé v krajině

Osídlení krajinyzpět na seznam

Pracovní úkoly:

Pracuj s časovými osami. Časové osy si můžeš vytvořit sám nebo použít již připravené.

Tvé úkoly jsou následující:

K čemu je užitečná časová osa?

Časová osa ti pomůže lépe uspořádat jednotlivé události tak, jak šly za sebou. Umožní ti názorně si představit délku jejich trvání či vzdálenost od současnosti.

   Časové osy

Obživa místních obyvatelzpět na seznam

Pracovní úkoly

Umísti v tabulce na správné místo pojmenování jednotlivých období, hlavní způsob obživy v tomto období a převažující způsob života. Některé pojmy použiješ vícekrát.

časté stěhování, doba bronzová, sběr a lov, doba železná, zemědělství, usazení na jednom místě po delší dobu, doba kamenná

Období pravěku od nejstaršího po nejmladšíHlavní způsob obživyPřevažující způsob života

Ne všichni lidé se v minulosti živili zemědělstvím. Těm, kteří se zabývali zhotovováním výrobků, se říkalo řemeslníci. Tvůj úkol je spojit středověkého řemeslníka s jedním z jeho výrobků.

ŘemeslníkVýrobek
kožešníkchleba
hrnčířoděvy z kožešiny
pekařvelké sudy (bečvy)
kovářkeramické nádoby
bečvářoděvy z látek
kotlářnitě
krejčíhrnce
tkadlecpodkovy

Vysvětli vlastními slovy, co to byl cech.


Historické proměny krajinyzpět na seznam

Pracovní úkoly

Porovnáním staré a současné mapy můžeš zjistit, jak se obec, ve které chodíš do školy / bydlíš, a okolní krajina za určitou dobu změnila. Použít můžeš mapy na mapovém portálu Mapy.cz (www.mapy.cz). Nejdříve zobraz hledanou obec. Poté klikni na odkaz Historická mapa. Zobrazí se ti mapa vytvořená v polovině 19. století. Nenech se vyvést z míry německými nápisy. Mapu zaměř na obec a co nejvíc přibliž. Poté otevři internetový prohlížeč v novém okně a vyhledej stejnou obec. Klikni na odkaz turistická mapa. Obě okna prohlížeče dej na obrazovce vedle sebe. Turistickou mapu zaměř na obec a přibliž do stejné velikosti jako na historické mapě. U obou map vypni všechny popisky. Nyní obě mapy porovnej a napiš, co se během více jak 150 let změnilo.

Vyber si některou památku z obce nebo jejího okolí, vyfotografuj ji a fotku nalep do připraveného formuláře. Popiš, co je na fotografii, a poté se pokus napsat krátkou upoutávku na tuto památku tak, abys k její návštěvě vybídl ostatní. Památkou může být například zámek, zámecký park, hrad, kaplička, boží muka, aleje atd.

   Památka z obce nebo jejího okolí

Vysvětli vlastními slovy, co je to kulturní krajina.


Život mezi řekamizpět na seznam

Pracovní úkoly

Do slepé mapy Plzeňského kraje dopiš názvy vyznačených:

   Slepá mapa Plzeňského kraje

Do slepé mapy můžeš doplnit i další obce, prameny řek Úhlavy a Úslavy, některé památky atd.


Krajina dneška

Vybavení obcízpět na seznam

Pracovní úkoly

Poznej své bydliště a zjisti vybrané údaje o obci, ve které bydlíš.

Jaká je vybavenost obce, ve které bydlíš / chodíš do školy v následujících oblastech? Vycházej při popisu vybavenosti obce z vysvětlení v předcházející kapitole.

Co z vybavenosti ti v obci nejvíce chybí?

Víš k jaké obci s rozšířenou působností patří obec, ve které žiješ? Proč je dobré to vědět?


Čas proměnzpět na seznam

Pracovní úkoly

Práce s leteckými snímky obce. Porovnání změn pomocí leteckých snímků z let 1947–1962 a z roku 2011.

Porovnej letecké snímky obce, ve které bydlíš, pomocí mapového portálu Plzeňského kraje. Zadej adresu http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/mapy-0. V nabídce map klikni na odkaz Historický černobílý letecký snímek kraje z let 1947–1962. Poté zadej do vyhledávače na mapě název hledané obce. Pohybem posuvníku můžeš volně přecházet mezi leteckým snímkem z let 1947–1962 (Historická fotomapa) a leteckým snímkem z roku 2011 (Fotomapa 2011). Zaměř se na jedno místo a přecházej volně mezi mapami. Vyber si těchto míst několik, a postupně si zapisuj změny, které jsi odhalil. Aby tě při sledování leteckých snímků nerušila zobrazovaná čísla domů a názvů ulic, můžeš v nabídce Více vrstev tuto funkci vypnout tak, že všechny nabízené možnosti odznačíš.

Práce se starou fotografií.

Vyhledej v rodinném archivu nebo starých novinách starou fotografii, která zachycuje nějaké místo nebo objekt v obci, v níž bydlíš. Pokus se toto místo pojmenovat a následně ho i najít. Poté vyfotografuj místo či objekt, jak vypadá v současnosti, z pohledu staré fotografie (tak, aby byly obě fotky vyfoceny ze stejného místa). Nalep obě fotky na do připravených oken v pracovním listě a popiš, jak se daná místa nebo objekty změnily.

   Proměny obce

Která místa či stavby jsou v obci, ve které bydlíš, zanedbaná či zchátralá a potřebovala by upravit nebo opravit?


Místní občanská společnostzpět na seznam

Pracovní úkoly

V tomto úkolu se zaměříš na občanskou společnost v místě svého bydliště. Je v obci, ve které bydlíš, nějaký zájmový spolek nebo sdružení? Čím se zabývá, kdo jsou jeho členové a kolik jich je?

Které společenské akce se konají během roku v obci a kdy? Sestav si malý kalendář společenských akcí školy, obce i okolních obcí.

   kalendář akcí

Patří obec, ve které bydlíš / chodíš do školy, do nějakého mikroregionu? Pokud ne, je obec členem nějaké MAS (místní akční skupiny)? Které? Které další obce jsou členy mikroregionu? Kdo další je členem této MAS?


Obživa v současnostizpět na seznam

Pracovní úkoly

Zjisti, které plodiny se pěstují na polích v okolí obce, kde žiješ. Vytvoř jejich seznam a ke každé z nich napiš, k čemu se využívá.

   tabulka k zapisování výsledků úkolu

   zdroje informací (fotografií, obrázků) ke kulturním plodinám

Náměty ke zpracování tématu plodin

http://labyrint.ametyst21.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/38-metodicke-listyMetodický list „Kulturní plodiny, který obsahuje obecné informace i několik konkrétních činností do výuky

HOBHOUSE, Henry. Šest rostlin, které změnily svět. Vyd. 1. Překlad Zuzana Šťastná. Praha: Academia, 2004, 337 s. ISBN 80-200-1179-X. Kniha věnovaná základním kulturním plodinám

http://www.zemedelskeinfo.net/index.htmInternetové stránky s fotografiemi ze zemědělské výroby

http://www.sci.muni.cz/botany/grulich/uzitkove/Uzitkove_rostliny1.pdfPodrobný přehled kulturních plodin s obrázky a rozdělením

http://botany.czPodrobný popis jednotlivých druhů i s fotografiemi

ANDĚRA, Miloš. Encyklopedie naší přírody. 1. české vyd. Ilustrace Pavel Procházka, Jan Hošek, Jiří Hajný. Praha: Slovart, 2000, 176 s. ISBN 80-720-9231-6.Kniha k české přírodě, zpracovaná podle jednotlivých ekosystémů a plná obrázků

Zjisti, které závody nebo firmy ve tvé obci působí a co produkují.

   tabulka k zapisování výsledků úkolu

Do mapy v pracovním listu vyznač místo, ve kterém žiješ. Oslov své příbuzné, kamarády (alespoň pět lidí), kteří zde také žijí, a v mapě spoj obec s místem, kam oslovený člověk jezdí do školy nebo za prací. Jednotlivé čáry odliš od sebe pomocí barev. Zamysli se nad výsledkem a komentuj ho.

Vyjmenuj výletní místa, která se nacházejí ve tvé obci a jejím okolí. Ke každému z nich vytvoř „reklamní slogan“.


Dnešní tvář krajinyzpět na seznam

Pracovní úkoly

Vyfoť svůj oblíbený výhled z okna domova nebo školy, na kterém je vidět alespoň část krajiny. Na základě fotografie vypiš objekty, které zachycené krajině dominují. Pokus se vypsané objekty oznámkovat (od 1 jako nejpohlednější až po 5 jako nehezké) podle toho, jak se ti líbí.

Namaluj krajinu, ve které by se ti líbilo žít. Okomentuj několika větami svůj obrázek a uveď důvody, proč se ti taková krajina líbí. Zkus ji porovnat s nějakou fotografií z místa, ve kterém žiješ. Také se zamysli nad tím, zda oba obrázky obsahují vše, co ke svému životu potřebuješ.

Land art – umělecký směr, který vznikl v 60. letech 20. století v USA, se inspiruje přírodou a krajinou a vytváří umělecká díla zejména pomocí přírodnin a v přírodním prostředí. Inspiruj se například ukázkami na internetu. Pokus se vytvořit podobné dílo se vztahem k místu, ve kterém žiješ. Výsledek vyfotografuj. Fotografii pak můžeš použít například jako přání.

Náměty pro práci s technikou landart

http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=150Vysvětlení pojmu

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/232/VYTVARNE-TECHNIKY---LAND-ART-A-EMPAKETAZ.html/Návod k využití techniky landart ve vyučování

CpKP © 2013